O společnosti

Soukromá stavební firma s obchodním názvem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. byla založena v roce 1991. Specializujeme se především na výstavbu, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí a komunikací.

V průběhu let jsme věnovali značné finanční prostředky na modernizaci a nákup nových strojů a zařízení. Mohli jsme tak rozšířit svůj výrobní program i o objekty pozemního a průmyslového stavitelství, jako jsou servisní a výrobní haly, čistírny odpadních vod, čerpací stanice a v neposlední řadě i stavby rodinných a bytových domů, s úpravami jejich okolí podle přání majitelů.

Ke komplexnosti oprav a rekonstrukcí povrchů komunikací patří i výstavba nových chodníků, odstavných parkovacích ploch, terénních a sadových úprav. Zaměřujeme se také na ekologické stavby, mezi které patří budování nových parků, sportovních a dětských hřišť s přírodním i umělým povrchem, úpravy koryt potoků, rybníků, požárních nádrží a rekultivace skládek odpadů.

Mezi tradiční investory, jejichž záměry realizujeme, patří Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Brněnské komunikace a.s. a v neposlední řadě město Brno samotné.

Historie společnosti

1991

Založení skupinou pracovníků tehdejších Vodohospodářských staveb Brno s.p.

1997

Firma se mění na společnost s ručením omezeným.

2013

2. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby za rekonstrukci kanalizace a vodovodu Brno Schodová. Zvláštní ocenění Stavba mimo území JmK za Autosalon a servis Renocar, Praha Čestlice.

2015

2. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v katategorii Dopravní a inženýrské stavby za rekonstrukci Vaňkova náměstí v Brně.

2017

1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Bytové stavby za Obytný soubor 35 RD, Brno – Jundrov, Na Nivách.

Rozumíme stavebnictví a developerským projektům

 

Prohlédnout služby

Co o nás říkají?

Certifikáty

Politika integrovaného systému managementu společnosti

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Jsme stavební společnost zabývající se výstavbou v oblasti inženýrských sítí, dopravních staveb a pozemního stavitelství.

Vizí společnosti je dlouhodobá spokojenost zákazníků s našimi realizovanými stavbami a další rozšiřování služeb v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Chceme toho dosáhnout zejména neustálým zlepšováním integrovaného systému managementu, který zahrnuje požadavky dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001 a to s cílem dosáhnout:

• konkurenční výhodu a posílení pozice na trhu
• zvýšení důvěry u našich zákazníků
• zvýšení kvality našich realizovaných staveb a poskytovaných služeb
• snížení nebo úplnou eliminaci nákladů na nekvalitní stavby a služby
• zpřehlednění systému řízení a toku informací, včetně jejich ochrany
• jednoznačné stanovení pravomocí a odpovědností všech pracovníků
• zdokumentování a zefektivnění všech procesů a pracovních postupů
• zvýšení motivace pracovníků
• zvýšení ochrany životního prostředí
• bezpečného pracovního prostředí a eliminace negativních dopadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naším cílem je prosperující společnost, která trvale uspokojuje potřeby zainteresovaných stran mající k ní vzájemný vztah, tj. vlastníky společnosti, zaměstnance, dodavatele, zákazníky a další, a to i s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedení společnosti se proto zavazuje k těmto úkolům:
1. Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a    ochranu zdraví při práci je strategickým cílem naší společnosti.
2. Investiční záměry budeme projednávat vždy i z hlediska minimalizace vlivů  na životní prostředí.
3. Předcházení vzniku nedostatků, příčin a havárií má prvořadý význam před následným zjišťováním a odstraňováním závad či následků.
4. Spolupráce na všech úrovních a ve všech oblastech činností je prováděna na základě dobrých partnerských vztahů se všemi zainteresovanými stranami.
5. Snižování negativních dopadů na životní prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve všech oblastech působnosti společnosti (eliminací nebezpečí a snižováním rizik).
6. Dodržovat ustanovení všech závazných povinností (legislativní předpisy, včetně místních vyhlášek, a platných technických norem) týkající se realizovaných staveb a nabízených služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Využívat dostupné materiály a technologie co nejšetrnější k životnímu prostředí při udržení kvality realizovaného díla.
8. Snižovat produkci odpadů, emisí z provozu mechanismů a služebních vozidel při realizaci zakázek, ale i při činnosti přímo s realizací nesouvisející.
9. Zajistit informovanost všech pracovníků o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí a bezpečnosti práce, případné projednání negativních dopadů a rizika v těchto oblastech.
10. Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od spolupracujících dodavatelů a uživatelů staveb.

 

 

V Brně 2.2.2022

Přemysl Veselý
ředitel společnosti

Podporujeme