Latest Posts

Valtrovice, Křídlůvky

Popis stavby

Účelem stavby bylo zajistit odkanalizování obcí Valtrovice a Křídlůvky a odvedení odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Jaroslavicích. Vzhledem k rovinatému území je nutno odpadní vody na čistírnu přečerpávat. Vody jsou přečerpávány do gravitační kanalizace v Hrádku, odkud jsou stávajícím systémem odváděny na čistírnu odpadních vod.

V souvislosti s napojením obcí Valtrovice a Křídlůvky bude nutno provést úpravy na pneumatické čerpací stanici v Hrádku i na čistírně odpadních vod. Úpravy nejsou součástí této stavby a jsou řešeny v samostatném projektu, vypracovaném firmou AQUA PROCON Brno.

Stavba je rozdělena na dvě částí:
1. Stavba – Kanalizace Valtrovice včetně výtlaku Valtrovice – Hrádek
2. Stavba – Kanalizace Křídlůvky

Kanalizace v obci je navržena oddílná splašková, součástí výstavby bylo i vysazení odboček pro domovní přípojky a jejich vytažení mino komunikace a zpevněné plochy.

Investor:
Vodovody a kanalizace Znojemsko

Projektant:
AQUA PROCON, s.r.o.

Lokalita:
Valtrovice, Křídlůvky, Hrádek

Termín realizace:
09/2014 – 05/2015