Latest Posts

Pohořelice – U Větrolamu

Popis stavby

Účelem stavby je nachystat infrastrukturu pro výstavbu 18 rodinných domků, jeden dům již zde stojí.

Stavební parcely mají velikost 750 – 850 m2 Projekt řeší návrh komunikace a chodníků, kanalizace splaškové a dešťové a vodovodu. Plyn je již povolen v rámci územního řízení. Kabel nn je v lokalitě již uložen a vedení ostatních sítí musí být přizpůsobeno jeho poloze. Pro veřejné osvětlení je vynechán volný prostor.

Komunikace navazuje na již vybudovanou komunikaci v lokalitě. Je navržena kategorie MO 6,5/30, šířka mezi obrubníky 5,5m. Na konci komunikace je navrženo obratiště, které bude sloužit pro otáčení vozidel a v budoucnu umožní prodloužení komunikace pro případnou další výstavbu.V kraji komunikace je navrženo parkoviště pro 3 vozidla + jedno rozšířené parkoviště pro osoby na vozíku.

Kanalizace dešťová bude sloužit pouze pro odvodnění komunikace a částečně pro odvedení vody z intravilánu. Ty budou běžně zachycovány v zatravěném průlehu podél komunikace. Pouze v období, kdy vody nebudou stačit zasakovat (jarní tání, deště při promrzlé půdě) budou vody přepouštěny do dešťové kanalizace. Toto přepouštění bude probíhat mimo deště. Kanalizace je navržena z trub PP DN 300-DN400 a bude zaústěna do již vybudované dešťové kanalizace DN 800 za páteřní komunikací.

Uliční vpusti a přípojky od uličních vpustí jsou součástí komunikace.

Kanalizace splašková je navržena z trub PP DN 250 a bude zaústěna do již vybudované splaškové kanalizace v ul. Lesní. Součástí kanalizace jsou i odbočky pro domovní přípojky.

Vodovod je navržen z PVC DN 80 a je na obou koncích napojen na stávající řady. Na vodovodu jsou vysazeny hydranty, které budou sloužit jednak pro odvzdušnění a odkalení, jednak pro požární zabezpečení. Vodovod je uložen v zeleném pásu mezi komunikací a chodníkem, v místě křížení s komunikací je vodovod uložen do chráničky.

Investor:
SM Building, s.r.o.

Projektant:
AQUA PROCON s.r.o.

Lokalita:
Pohořelice

Termín realizace:
04/2014 – 09/2014