Latest Posts

Křtěnov

Popis stavby

Celková délka rekonstrukce komunikace je 578,754 m. Na začátku úseku navazuje na rekonstrukci komunikace v Olešnici, na konci úseku navazuje na I. etapu rekonstrukce silnice III/3629 a mostu ev. č. 3629-3 cca. 48 m za mostem ev.č. 3629-2. Kategorie pozemní komunikace bude po provedení rekonstrukce S7,5/50. Niveleta komunikace se co nejblíže přibližuje stávající niveletě s přihlédnutím k platným normám a místním podmínkám. Osa komunikace je v nezastavěné části obce posunuta doleva z důvodu přibližného zachování pravé strany komunikace. Příčný sklon komunikace se liší dle poloměru komunikace a dle místních podmínek. Součástí objektu je i vybudování zastávkového zálivu na levé straně komunikace před křižovatkou silnic III/3629 a III/36210.

Investor:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Projektant:
Dosting spol. s r.o.

Lokalita:
Křtěnov

Termín realizace:
06/2015 – 11/2015