Latest Posts

FINO

Popis stavby

1.Kanalizace splašková-z potrubí PVC včetně ležaté kanalizace DN 200,150,125,110. Na potrubí byly zhotoveny 3 ks betonových revizních šachet. Potrubí je zaústěno do stávající kanalizační šachty.

2.Kanalizace dešťová-z potrubí PVC včetně ležaté kanalizace DN 300,200,150,125,100. Dešťové vody z parkoviště a manipulační plochy tečou přes odlučovač ropných látek, do vsaku. Dešťové vody ze střechy tečou do nádrže na dešťovou vodu v objemu 25 m3, ve které je přepad do stávající dešťové kanalizace.

3. Vodovodní přípojka + areálový rozvod vody – byla provedena vodovodní přípojka  a areálový rozvod z potrubí PE D63 a PE D32. Byla vybudována nová betonová vodoměrná šachta.

4. Plynová přípojka a rozvod plynu – byla vybudována plynová přípojka LPE D40 ukončená na hranici pozemku skříní HUP a vnitřní rozvod plynu z PE D90. Všechna potrubí jsou uložena v pískovém loži a obsypána pískem.

5.Komunikace a zpevněné plochy – byla provedena manipulační plocha a parkoviště ze zámkové dlažby, parkoviště ze vsakovací dlažby, chodník z betonové dlažby 40x40cm.Veškeré dlažby jsou olemovány obrubníkem. Pro odvod dešťových vod z plochy parkoviště a manipulační plochy jsou osazeny žlaby v počtu 9ks a 1ks liniový odvodňovací žlab.

Investor:
Mont – Tech s.r.o.

Projektant:
Pam Arch s.r.o.

Lokalita:
Brno – Černovice

Termín realizace:
11/2016 – 7/2017