Latest Posts

Bílovice – Mezi cestami II

Popis stavby

 • splašková kanalizace PVC DN 300 SN 12   242 m
 • dešťová kanalizace PVC DN 300 SN 12   220 m
 • uliční vpusti    9 ks
 • ORL, retenční nádrž, vsakovací vrty hl. 9,0m    2 ks
 • splaškové přípojky včetně revizních šachtiček   16 ks
 • vodovod PE D 90    221 m
 • vodovodní přípojky á 10m včetně vodoměrné šachty   16 ks
 • plynovod PE DN 63mm   221 m
 • plynovodní přípojky včetně HUP   16 ks
 • živičná vozovka    1050 m2
 • chodníky a parkovací stání ze zámkové dlažby    550 m2

Investor:
Ing. Roman Kolařík, Ing. Magda Kolaříková

Projektant:
Matula – projekční kancelář, Agroprojekt PSO

Lokalita:
Bílovice nad Svitavou

Termín realizace:
05/2016 – 11/2016