Výstavba Brno-Medlánky

Popis stavby

Účelem užívání stavby je doprava pitné vody pro jednotlivé nemovitosti
a jejich odkanalizování a odvedení splaškových a dešťových
vod.

Celková délka rekonstruované stoky činila 591 bm (včetně 31 ks kanalizačních
přípojek a 17 ks dešťových svodů v délce 369 m) a délka vodovodu
pak činila 643 bm (včetně 30 ks vodovodních přípojek v délce
426 m). Z důvodu velkých výkopových hloubek (6,5 – 7,5 m) musela
být část kanalizační stoky v délce 185 bm provedena hornickým způsobem
pomocí klasicky ražené štoly. Do vyražené štoly, jejíž primární
ostění bylo tvořeno důlní výztuží a ocelovými pažnicemi, bylo pomocí
posuvného bednění vybetonováno železobetonové monolitické
ostění stoky o vnitřním profilu DN 1000/1600 mm. Spodní část takto
provedené stoky tzv. kyneta byla provedena z čedičových žlabů. Materiálem
kanalizace prováděné v otevřeném výkopu byly žb vejčité
trouby profilu DN 500/750 mm s čedičovou vystýlkou a obetonovaní
kameninové potrubí profilu DN 400 mm.

Součástí celé stavby byla pak i celková obnova povrchů tj. stávající vozovky
a chodníků, kdy rozsah obnovy živičné vozovky bude činit 5.237
m2 a chodníků pak 555 m2. Délka kameninových obrub je 1315bm
a přídlažeb. Zpevněné plochy budou předmětem další výstavby. Spolu
s opravou komunikace bylo provedeno i její řádné odvodnění pomocí
34 ks uličních vpustí s potrubím v délce 168 m.

Investor:
Statutární město Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Projektant:
AQUATIS a.s.

Lokalita:
Brno, ul. Staňkova

Termín realizace:
5/2018 – 8/2019